Política de Privacidade

# Política de privacidade

[Editar isto](https://asmarinhas.com/wp-admin/post.php?post=249&action=edit)

## POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante, RXPD), da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), XXXXXXXX garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen os/as nosos/as clientes/as, de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos estabelecidos no RXPD, nese sentido XXXXXXXX adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu dispor para evitar a perda, mal uso, alteración e/ou acceso non autorizado por terceiros/as, expostas a continuación. Con todo, o/a usuario/a debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnábeis.

**Responsábel do tratamento**\
Denominación: XXXXXXXX\
CIF: XXXXXXXX\
Enderezo: XXXXXX\
Teléfono: XXXXXXX\
Correo electrónico: correo@electronico.xyz

**Finalidade do tratamento**\
Todos os datos facilitados polos/as nosos/as clientes/as e/ou visitantes na web de XXXXXXXXX ou ao seu persoal, serán incluídos nun rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a resposabilidade de XXXXXXXXX, sendo imprescindíbeis para prestar os servizos solicitados polos/as usuarios/as, ou para resolver as dúbidas ou cuestións achegadas polos/as nosos/as visitantes. A nosa política é non elaborar perfís sobre os/as usuarios/as dos nosos servizos.

**Lexitimidade do tratamento**
Relación contractual: É a que se aplica cando merca un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.\
Interese lexítimo: Para atender as consultas e reclamacións que nos achegue e para xestionar o cobramento das cantidades adebedadas.\
O seu consentimento: Se é usuario/a da nosa web, mediante a marcación da cela que figura no formulario de contacto, autorízanos a que lle remitamos as comunicacións necesarias para darmos resposta á consulta ou solicitude de información feita.

**Destinatarios/as**\
Non cedemos os seus datos persoais a ninguén, fóra daquelas entidades públicas ou privadas ás que esteamos obrigados/as a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Por pór un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade.

No caso de, á marxe dos supostos comentados, precisarmos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

**Comunicación**\
Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.\
(NOTA INTERNA: ESTE PARÁGRAFO HA DE MUDARSE POLO/A RESPONSÁBEL SE REALMENTE SE PRODUCEN TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS. RECOMENDÁMOSCHE SOLICITAR ASESORAMENTO SE NON SABES COMO REFLECTILO CORRECTAMENTE PARA CUMPRIR COA NORMATIVA)

**Conservación**\
Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que resulte preciso para lograr os fins para os que foron solicitados. Á hora de determinar o oportuno período de conservación, examinamos os riscos que trae consigo o tratamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e normativas, as políticas internas de conservación de datos e os nosos intereses de negocio lexítimos descritos no presente Aviso de Privacidade e Política de Cookies.

Neste sentido, XXXXXXXX conservará os datos persoais unha vez finalizada a súa relación con vostede, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida coa persoa interesada.

Unha vez bloqueados, os seus datos resultarán inaccesíbeis para XXXXXXXX, e non serán tratados salvo para a súa posta a disposición ás Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posíbeis responsabilidades nadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

**Seguridade**\
Empregamos todos os esforzos razoábeis para manter a confidencialidade da información persoal que se trate nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos de carácter persoal que procesamos fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos a que están expostos os datos. Con todo, non podemos responsabilizarnos do uso que vostede faga dos datos (incluído usuario/a e contrasinal) que utilice na nosa web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e no caso de contratarmos a terceiros/as para prestar servizos de soporte, esixímoslles que acaten as mesmas normas e nos permitan auditalos/as para verificar o seu cumprimento.

**Os seus dereitos**\
Informámolo/a de que poderá exercer os seguintes dereitos:

Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;\
Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;\
Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posíbel (por exemplo, por imperativo legal);\
Dereito de limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, en cuxo caso poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.\
Dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas sexa o noso interese lexítimo. «Nome_Empresa» deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para a defensa de reclamacións.\
Dereito á portabilidade dos seus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.\
Dereito a revogar o consentimento outorgado a XXXXXXXX

Para exercitar os seus dereitos, pode facelo de xeito gratuíto e en calquera momento contactando connosco no enderezo Xabier Seixo, achegando copia do seu Documento de Identidade (DNI).

**Tutela de dereitos**\
No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos seguintes medios:

Sede electrónica: <https://www.aepd.es>\
Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid\
Teléfono: 901.100.099 e 912.663.517

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non ten custo algún e non é precisa a asistencia de avogado/a nin procurador/a.

**Actualizacións**\
XXXXXXXXX resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais que poidan afectar o cumprimento da mesma.